Povinné informace

Název

4. mateřská škola Dobříš

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem mateřské školy je město Dobříš. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a byla zřízena ke dni 01.01.1995. 

Zřizovací listina 4. MŠ Dobříš 

Hlavním předmětem činnosti mateřské školy je zajištění všestranné péče o děti způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy. Mateřská škola je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Mateřská škola je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města Dobříše.

Organizační struktura

Ředitelka mateřské školy – statutární zástupce : PhDr. Mgr. Andrea Hornová Kajgrová

Zástupkyně ředitelky školy: Monika Vaňková

Vedoucí ŠJ: Marcela Havlíková

Vedoucí učitelka: Bc. Božena Buřičová

Pedagogičtí pracovníci:

Malá Renata

Švačková Dana

Pintová Jitka

Řeháková Milana

Štichová Veronika

Bc. Dieng Lucie

Melšová Barbora

Králová Kateřina

Bc. Pallová Lenka

Bc. Buřičová Božena

Kubínová Petra

Vaňková Monika

PhDr. Mgr. Hornová Kajgrová Andrea

Asistenti pedagoga:

Havlíková Marcela

Kajgrová Olga

Plocová Jaroslava

Sokolová Hana

Rybalko Táňa

Dlabolová Kristýna

Pečovatelka:                                                                  Krátká Eliška 

Úklid:

Dlabolová Lucie

Vomáčková Lenka

Kužmová Hana

Kuchyně:

Minářová Iva

Bláhová Jana

Šumická Iveta

Budková Michaela

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

4. mateřská škola Dobříš

Fričova 104

263 01 Dobříš

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4. mateřská škola Dobříš

Fričova 104

263 01 Dobříš

Úřední hodiny

V měsících leden až červen a září až prosinec:

Pondělí – pátek po předchozí telefonické domluvě v době od 06:30 do 17:00.

Telefonní čísla:

 • Pevná linka: +420 318 522 548
 • Ředitelka mateřské školy: +420 777 002 535
 • Zástupkyně ředitelky: +420 731 108 119

Modrá třída: +420 733 282 102

Zelená třída: +420 731 936 556

Červená třída: +420 725 526 322

Žlutá třída: +420 737 724 614

Oranžová třída: +420 739 190 097

Fialová třída: +420 603 463 441

Adresa internetových stránek

www.spokojenaskolka.cz

Adresa podatelny

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš

Elektronická adresa podatelny

vedeni@4msdobris.cz

Datová schránka

ID datové schránky: ggcpd6y

Číslo účtu (pro platby stravného/školného)

5519431379 kód banky: 0800

Číslo účtu (hlavní účet školy)

301022684 kód banky: 0600

IČO

61100293

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet

Rozpočet pro rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025  

Rozpočet pro rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025–2026 

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu mateřské školy nebo ji doručit osobně na podatelnu:

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 26301 Dobříš

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu vedeni@4msdobris.cz, nebo do datové schránky (ID:ggcpd6y).

Informace lze žádat telefonicky (+420 318 522 548) nebo po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou též osobně.

Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání obecně) lze podat:

• osobně u ředitelky školy: 4.MŠ Dobříš, Fričova 104, 26301 Dobříš

• poštou: 4.MŠ Dobříš, Fričova 104, 26301 Dobříš

• telefonicky (+420 318 522 548 )

• elektronicky (vedeni@4msdobris.cz)

• prostřednictvím datové schránky (ID:ggcpd6y )

Za ústní podání žádosti se považuje osobní nebo telefonické podání, za písemné se považuje podání učiněné písemně nebo elektronicky (e-mailem či datovou schránkou).

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost musí obsahovat:

• identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla),

• kontakt (telefon a/nebo e-mail),

• předmět (charakteristika) požadované informace,

• způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, osobně).

Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy (např. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka).

Formuláře

viz Dokumenty ke stažení

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vydané právní předpisy

Mateřská škola není oprávněna vydávat právní předpisy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací .


Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv - mateřská škola v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

Výhradní licence

Mateřská škola neposkytla žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2022: