ÚŘEDNÍ DESKA

Název

4. mateřská škola Dobříš


Důvod a způsob založení

Zřizovatelem mateřské školy je město Dobříš. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a byla zřízena ke dni 01.01.1995.

Hlavním předmětem činnosti mateřské školy je zajištění všestranné péče o děti způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy. Mateřská škola je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

mateřská škola je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města Dobříše.

Organizační struktura 4. mateřské školy dobříš

 • Ředitelka mateřské školy – statutární zástupce : PhDr. Mgr. Andrea Hornová Kajgrová

 • Zástupkyně ředitelky školy: Monika Vaňková

 • Vedoucí ŠJ: Marcela Havlíková

 • Vedoucí učitelka : Bc. Božena Buřičová

 • Pedagogičtí pracovníci:

Malá Renata

Švačková Dana

Pintová Jitka

Řeháková Milana

Štichová Veronika

Bc. Dieng Lucie

Vacková Jitka

Bc. Pallová Lenka

Bc. Buřičová Božena

Kubínová Petra

Vaňková Monika

PhDr. Mgr. Hornová Kajgrová Andrea

 • Asistenti pedagoga:

Havlíková Marcela

Kajgrová Olga

 • Úklid:

Dlabolová Lucie

Vomáčková Lenka

Kužmová Hana

 • Kuchyně:

Minářová Iva

Bláhová Jana

Šumicka IvetaKontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš

 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš

Úřední hodiny

V měsících leden až červen a září až prosinec:

Pondělí – pátek po předchozí telefonické domluvě v době od 06:30 do 17:00.


Telefonní čísla

Pevná linka: +420 318 522 548

Ředitelka mateřské školy: +420 777 002 535

Zástupkyně ředitelky: +420 731 108 119

Modrá třída: +420 739 150 176

Zelená třída: +420 731 936 556

Červená třída: +420 725 526 322

Žlutá třída: +420 737 724 614

Oranžová třída: +420 739 190 097


Adresa internetových stránek

https://www.spokojenaskolka.cz/


Adresa podatelny

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš


Elektronická adresa podatelny

vedeni@4msdobris.cz


Datová schránka

ID datové schránky: ggcpd6y


Případné platby lze poukázat:

 • Číslo účtu: 5519431379 kód banky: 0800

(účet pro platby stravného, školného)

 • Číslo účtu: 301022684 kód banky: 0600

(hlavní účet školy)

IČO: 61100293


Plátce daně z přidané hodnoty - Nejsme plátci DPH.ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

(PDF, XLSL)

4. MŠ rozpočet 2023.pdf
4. MŠ rozpočet 2023.xlsx

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024-20254. MŠ SVR 2024-2025.pdf
4. MŠ SVR 2024-2025.xlsx

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu mateřské školy (4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš) nebo ji doručit osobně na podatelnu (4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu (podatelna), nebo do datové schránky (ID:ggcpd6y).

Informace lze žádat telefonicky nebo po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou též osobně.

Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání obecně) lze podat:

osobně u ředitelky školy (4. mateřská škola dobříš, fričova 104, dobříš,+420 777 002 535)

poštou (4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104, 263 01 Dobříš)

telefonicky (+420 318 522 548)

elektronicky (vedeni@4msdobris.cz)

prostřednictvím datové schránky (Id:ggcpd6y)

Za ústní podání žádosti se považuje osobní nebo telefonické podání, za písemné se považuje podání učiněné písemně nebo elektronicky (e-mailem či datovou schránkou).

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost musí obsahovat:

• identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla),

• kontakt (telefon a/nebo e-mail),

• předmět (charakteristika) požadované informace,

• způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, osobně).

Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy (např. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka).

Formuláře

viz Dokumenty ke stažení

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.


Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy - Mateřská škola není oprávněna vydávat právní předpisy.


Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací:

Mateřská škola nemá vydaný sazebník úhrad za poskytování informací.

 • Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.


Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv

Mateřská škola v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

 • Výhradní licence

Mateřská škola neposkytla žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva 2021:

Výroční zpráva 2021.docx