HISTORIE ŠKOLY

Budova 4. mateřské školy Dobříš byla postavena v letech 1974-1976 v „ akci Z“. Číslo 4 dostala proto, že byla na Dobříši čtvrtá v pořadí (1. MŠ Slávie – vrácena v restituci, 2. MŠ Přemyslova, 3. MŠ Krásný život – vrácena v restituci, 4. naše MŠ, 5. později postavená MŠ Větrník).

„ Akce Z“ označovala stavby, které byly stavěny převážně brigádně. Totalitní režim se pyšnil tím, že na stavbě naší mateřské školy bylo odpracováno 17388 brigádnických hodin. Bohužel právě tento fakt se na stavu budovy v budoucnu výrazně projevil.

Škola byla slavnostně otevřena v říjnu 1976 a ihned bylo přijato 120 dětí, tedy po 30 dětech na jednu třídu. Později byly třídy naplňovány ještě více a to na 35 dětí, v celé MŠ bylo tehdy 140 dětí. Od roku 1979 však ani to nestačilo a z provozních prostor byla vybudována 5. třída, kde se scházely předškolní děti neumístěné v mateřských školách k přípravnému vzdělávání před vstupem do základní školy. Dnešní kapacita školy je 27 dětí na třídu a v nově přistaveném pavilonu je 28 dětí, celkem 136 dětí.

Téměř od prvních dnů provozu školy se začaly projevovat důsledky oslavované „ akce Z“.

Již první zimu zatékalo střechou do tříd v patře. Neodtékaly odpady, již v roce 1979 bylo nutno natírat oloupaná okna, odlupovalo se linoleum, v roce 1980 se zřítila pergola na školní zahradě (a nová byla postavena až v 90 letech po revoluci), v roce 1988 byla velká havárie topného systému. Mnoho dalších menších havárií a poruch obtěžovalo chod mateřské školy po celou tuto éru.

Všechna tato úskalí musela řešit paní ředitelka Eva Fúrstová – Málková, která vedla školu až do roku 1990. Škola také získala svoji esteticky střídmou podobu, kterou si uchovala i po jejím odchodu.

Děti se zúčastňovaly akcí jako – spartakiáda, soutěže sportovní i výtvarné, vítání občánků, různé koncerty, programy pro důchodce atd.

Po celou tuto dobu vařila školní jídelna ještě pro další děti z mateřské školy Slávie, kam se jídlo denně dováželo. Budova také sloužila jako shromaždiště dětí z mateřské školy Krásný život, které se zde scházely do 8,00 hodin , kdy odjížděly do své MŠ a odpoledne se sem vracely a čekaly na své rodiče.

V letech 1990 - 2021 byla ředitelkou školy paní Monika Vaňková. V prvních letech svého ředitelování musela své úsilí věnovat zejména stavu budovy. Škola prošla mnoha rekonstrukcemi a přestavbami. Byla postavena nová sedlová střecha, nad hospodářským pavilonem se 4 bytovými jednotkami. Byla osázena do té doby holá školní zahrada, která byla vybavena zahradními domky a herními prvky pro děti. Proběhla výměna linolea a koberců v celé budově školy, proběhla kompletní výměna topení v celé MŠ. V letech 2010-2011 proběhla přístavba nového pavilonu pro dalších 28 dětí. došlo ke kompletní výměně nábytku ve třídách, výměně toalet dětí, vybavení tříd počítači a dovybavení školní kuchyně o nové spotřebiče (myčky, konvektomat, nové trouby, odsavače, škrabku atd.) V dalších letech došlo ke kompletní výměně oken a dveří, byl namontován zabezpečovací a kamerový systém.

v roce 2021 byla do funkce ředitelky zvolena phdr.,mgr. andrea hornová kajgrová, která se s velkým nasazením pustila do dalších nutných oprav. byly položeny nové podlahové krytiny v prostorách kuchyně a chodeb. kuchyně byla vybavena modernějšími a většími spotřebiči, čímž došlo k navýšení její kapacity. postupně se obměňuje mobiliář jednotlivých tříd a pro mediální výchovu dětí byly pořízeny notebooky.

v roce 2022 byla v prostorách mateřské školy zřízena adaptační skupina, která slouží ke vzdělávání dětí rodin, které uprchly z válkou zasažené ukrajiny.

Současná kapacita mateřské školy je 136 dětí.

Proběhla také výrazná změna v oblasti výuky a výchovy dětí. Vznikla věkově smíšená oddělení, sourozenci a kamarádi zůstáva spolu. Třídy jsou barevně označeny, rodiče dětí si mohou vybrat učitelku a třídu, která se po celou dobu pobytu dítěte v MŠ nemění. Výukové plány byly okamžitě změněny a to v duchu pozdějších zákonných změn ( rámcové vzdělávací programy ), na jejichž tvorbě se 4. mateřská škola také podílela.

V letech 2000-2007, kdy byl v republice celkový nedostatek dětí a některé mateřské školy byly uzavírány, byla naše mateřská škola vždy plně obsazena až do posledního místa.

Kolektiv zaměstnanců je stabilní a otevřený novým metodám vzdělávání.

Také dnes se děti mateřské školy aktivně zúčastňují veřejného života na Dobříši. Naše děti se velmi úspěšně zúčastňují výtvarných soutěží a výstav, setkávají se s důchodci, spolupracují se základními i specializovanými školami, klinickou logopedkou a Střediskem výchovné péče v Příbrami.

Do dalších let přejeme celé 4. mateřské škole mnoho dobrého, hodně hodných a šikovných dětí a stabilní a kvalitní kolektiv zaměstnanců.